Ban kiểm soát Quỹ

Thứ ba - 27/10/2015 20:13     In

Ban Kiểm soát Quỹ có từ 3 đến 5 thành viên gồm Trưởng ban, phó Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng Quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát Quỹ là những người am hiểu về các lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng và pháp luật, hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm.

 Ban kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  • Kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình thực hiện Điều lệ của Quỹ, các quyết định của hội đồng quản lý Quỹ.
  • Hoạt động độc lập theo chương trình đã được Hội dồng quản lý Quỹ thông qua.
  • Xem xét trình cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý của Quỹ.

Các bài viết khác

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn