Cơ cấu tổ chức

Chủ nhật - 18/10/2015 22:07    

Hội đồng quản lý Quỹ

Hội đồng quản lý Quỹ  gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên. Hội đồng có 9 đến 11 thành viên là các nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện  tổ chức của doanh nghiệp, hoạt động  theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 05 năm.

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Ông Trần Văn Tùng

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

2

Ông Phan Hồng Sơn

Phó chủ tịch thường trực

Hội đồng quản lý Quỹ

3 Ông Đỗ Hữu Hào Ủy Viên
4 Bà Trần Thị Thu Hà Ủy Viên
5 Bà Trần Kim Liên Ủy Viên
6 Ông Lưu Hoàng Long Ủy Viên
7 ÔngTạ Cao Minh Ủy Viên
8 Ông Hoàng Phong Ủy Viên
9 Ông Nguyễn Văn Thọ Ủy Viên
10 Ông Phạm Văn Trường Ủy Viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ:

                 

Cơ cấu tổ chức Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

Cơ quan điều hành Quỹ

Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc, các Phó giám đốc, các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và các văn phòng đại diện. Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ do Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. Phó giám đốc Quỹ, Kế toán trưởng  do Giám đốc Quỹ đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân của Quỹ, có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
         - Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ theo quy định của Điều lệ Quỹ và các Quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

         - Quản lý nhân sự, tài chính và vốn của Quỹ;

         - Tham gia các phiên họp của Hôi đồng quản lý Quỹ, được tham gia ý kiến về các nội dung mà hội đồng quản lý Quỹ thảo luận, nhưng không được biểu quyết.

Phó giám đốc Quỹ giúp Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công.
Các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ và văn phòng đại diện của Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

Ban kiểm soát Quỹ

 Ban Kiểm soát Quỹ có từ 3 đến 5 thành viên gồm Trưởng ban, phó Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng Quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát Quỹ là những người am hiểu về các lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng và pháp luật, hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm.

 Ban kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Hội đồng khoa học và công nghệ

Hội đồng khoa học và công nghệ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn, xét chọn nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ. Thành viên hội đồng khoa học và công nghệ do Giám đốc Quỹ đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.