Ban kiểm soát Quỹ

Thứ ba - 27/10/2015 20:13    

Ban Kiểm soát Quỹ có từ 3 đến 5 thành viên gồm Trưởng ban, phó Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng Quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát Quỹ là những người am hiểu về các lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng và pháp luật, hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm.

 Ban kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: