Tín dụng

Thứ năm - 28/01/2016 11:20    

Quỹ là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. Vì vậy, ngoài hoạt động tài trợ, đối với hoạt động tín dụng, chức năng và mô hình hoạt động của Quỹ gần giống với Ngân hàng phát triển Việt Nam