Bảo lãnh vốn vay

Thứ năm - 28/01/2016 11:17    

Quỹ hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh vốn vay, bao gồm: Chuyển giao công nghệ được khuyến khích chuyển giao (gồm cả chuyển giao công nghệ tại Việt Nam và từ nước ngoài vào Việt Nam) theo Điều 9 của Luật Chuyển giao công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.