Khơi nguồn đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh

Thứ sáu - 29/09/2017 14:00    

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vừa được công bố, có những quy định mới khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp. Luật thiết kế các hình thức hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển loại hình này, đặc biệt tạo khung pháp lý hình thành Quỹ khởi nghiệp sáng tạo để góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo…

Động lực tăng trưởng kinh tế

Theo đánh giá của các chuyên gia, DNNVV có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta, chiếm hơn 97 % tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập. Đây là khu vực có vai trò rất quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, là nơi diễn ra nhiều hoạt động cải tiến, sáng tạo và ứng dụng trong sản xuất kinh doanh. Nhìn rộng hơn, trên thế giới, DNNVV được xác định là “động lực tăng trưởng”, là “xương sống” của các nền kinh tế.

Ngay cả các quốc gia đã phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… hay các quốc gia đang phát triển trong khu vực như Malaysia, Thái-lan, Trung Quốc… đều coi trọng việc hỗ trợ phát triển DNNVV. Theo đó, hỗ trợ DNNVV là một trong những trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế của các quốc gia này. Nhiều quốc gia đã thể chế hóa việc hỗ trợ DNNVV từ rất sớm, dưới hình thức đạo luật hoặc luật như Mỹ (năm 1960), Nhật Bản (năm 1963), Trung Quốc (năm 2002), Thái-lan (năm 2000)… hay thậm chí còn được quy định trong Hiến pháp như ở Hàn Quốc, Đài Loan...

Luật Hỗ trợ DNNVV gồm 4 chương, 35 điều. Về phạm vi điều chỉnh, luật quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ DNNVV; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV.

Đối tượng áp dụng của luật bao gồm các doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí quy định được nêu trong luật.

Các nội dung hỗ trợ trọng tâm

Luật có nhiều quy định hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Đây được coi là khu vực có tiềm năng, đóng góp lớn cho nền kinh tế. Nhà nước cần có các chính sách để khuyến khích đối tượng này chuyển sang khu vực chính thức, hoạt động minh bạch, hiệu quả và tiếp cận các nguồn lực kinh doanh tốt hơn. Luật đã quy định các hình thức hỗ trợ cụ thể để các hộ kinh doanh chuyển đổi sang thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Về hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, luật thiết kế các hình thức hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là tạo khung pháp lý hình thành Quỹ khởi nghiệp sáng tạo để góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, cho phép UBND cấp tỉnh tham gia cùng quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Về hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, luật lần này đưa ra các hình thức hỗ trợ để thúc đẩy hình thành liên kết giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và các tổ chức khác nhằm giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Hình thành và phát triển các cụm liên kết ngành sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của Việt Nam, tạo ra chuỗi giá trị gia tăng cao và bền vững cho các sản phẩm chủ lực quốc gia, khắc phục được tính nhỏ lẻ, thiếu liên kết, rời rạc của các DNNVV…

Chung quanh vấn đề hỗ trợ tiếp cận tín dụng, đối với tín dụng thương mại, luật quy định trong từng thời kỳ Chính phủ có chính sách khuyến khích các tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV; bổ sung quy định các tổ chức tín dụng cho vay đối với DNNVV dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác.

Đồng thời, các DNNVV được hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, minh bạch hoạt động để nâng cao năng lực tiếp cận tín dụng. Thời gian qua, đa số các DNNVV khó tiếp cận vốn vì năng lực quản trị hạn chế; không có tài sản bảo đảm; phương án kinh doanh kém khả thi; sổ sách tài chính, kế toán thiếu minh bạch; tiềm lực tài chính yếu, dễ rủi ro…

Ngoài ra, luật có những quy định về Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV theo hướng mô hình quỹ được kiện toàn, đổi mới mô hình hoạt động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo lãnh của các DNNVV để tiếp cận vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Về hỗ trợ mở rộng thị trường, trong quá trình xây dựng luật vừa qua, Ban soạn thảo đã đánh giá, do năng lực và quy mô hạn chế, các DNNVV trong nước gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và thụ sản phẩm ngay tại thị trường nội địa do nhiều doanh nghiệp lớn nước ngoài đang cạnh tranh quyết liệt mở rộng kênh phân phối bán buôn, bán lẻ theo chuỗi.

Vì thế, Luật Hỗ trợ DNNVV quy định cơ sở pháp lý hỗ trợ một số doanh nghiệp trong nước có tiềm lực, kinh nghiệm kinh doanh chuỗi bán buôn, bán lẻ hình thành, mở rộng và phát triển chuỗi phân phối sản phẩm để thúc đẩy sản xuất trong nước và khuyến khích tiêu thụ hàng hóa của DNNVV tại thị trường nội địa. Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật