Quy định xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Thứ tư - 27/01/2016 15:56     In

Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ banhành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia;
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia ban hành QĐ-05 quy định xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Chi tiết Quyết định kính mời các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thể tham khảo tại đây

Các bài viết khác

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn