Bộ KH&CN đang dự thảo Thông tư về Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

Thứ sáu - 14/03/2014 17:43     In

Vốn huy động từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; lãi cho vay từ các dự án vay vốn của Quỹ; các nguồn vốn hợp pháp khác

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia sẽ thúc đẩy KH&CN phát triển

Hội đồng quản lý Quỹ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Hội đồng có 9 đến 11 thành viên là các nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện tổ chức của doanh nghiệp, hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm.

Dự án được Quỹ tài trợ, gồm nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp; Ươm tạo công nghệ; sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới; Đào tạo cán bộkhoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, ứng dụng công nghệ; Chuyển giao,hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia; Nhân rộng, phổ biến, giới thiệu và chuyển giaocông nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn, miền núi.

Nhiệm vụ được Quỹ tài trợ: Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp chuyên gia tư vấn trong nước, chuyên gia tư vấn nước ngoài cho yêu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; Xây dựng đề án đổi mới công nghệ thuộc của các ngành, lĩnh vực, khu vực, địa phương. Đánh giá đổi mới công nghệ các ngành, lĩnh vực, khu vực, địa phương; Nghiên cứu lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhânthực hiện đổi mới công nghệ; Thực hiện đề tài nghiên cứu về tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật; Xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia công nghệ, nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp trong nước, nguồn cung công nghệ, sáng chế phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước; Tổ chức, tham gia hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm về đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, khai thác sáng chế; Tổ chức vinh danh, tặng giải thưởng sáng tạo công nghệ, đổi mới công nghệ, khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Tổ chức nhân rộng, tuyên truyền, phổ biến kết quả, kinh nghiệm và bài học về đổi mới công nghệ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; Thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới thuộc ngành nghề, lĩnh vực Nhà nước ưu tiên theo Quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 119/1999/NĐ-CP cho các doanh nghiệp.

Kết quả của nhiệm vụ, dự án đem lại hiệu quả và tác động rõ rệt cho đổi mới công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; có tác động lan tỏa cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Chủ trì nhiệm vụ, dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư thực hiện nhiệm vụ, dự án.

Quỹ tài trợ một phần trong tổng thể các hoạt động chủ yếu của đổi mới công nghệ. Chủ trì nhiệm vụ phải đảm bảo nguồn vốn để thực hiện được tổng thể các hoạt động chủ yếu của đổi mới công nghệ, nguồn vốn đối ứng thực hiện các nhiệm vụ, dự án để đạt được các mục tiêu đề ra của đổi mới công nghệ.

Nội dung của nhiệm vụ, dự án không trùng lắp với các nhiệm vụ,dự án được thực hiện bằng nguồn vốn của Quỹ hoặc nguồn vốn khác của Nhà nước.

Chủ trì nhiệm vụ, dự án có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Ưu tiên xét chọn các nhiệm vụ, dự án phục vụ các dự án, đề án, kế hoạch, chương trình theo đặt hàng của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, có tác động lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành, lĩnh vực, địa phương;chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến; nhiệm vụ, dự thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo ra sản phẩm dựa trên công nghệ mở, phần mềm mã nguồn mở; sử dụng sản phẩm dựa trên công nghệ mở, phần mềm mã nguồn mở.

Đối với các hoạt động trong nhiệm vụ, dự án sử dụng công nghệ mở, phần mềm mã nguồn mở mà đạt được tính năng, hiệu quả, an toàn, bảo mật như công nghệ có sở hữu riêng, phần mềm  có sở hữu riêng thì bắt buộc phải sử dụng công nghệ mở, phần mềm mã nguồn mở.

Mai Đào - VietQ

Các bài viết khác

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn